Investičný vklad so zhodnotením

8,12 % za rok k 7. 2. 2020

Šperk medzi investíciami s puncom
najlepší investičný produkt na Slovensku.

Z čoho sa skladá investičný vklad?

Bezpečnosť vkladu

Stačí, ak počas jedného roka, na ktorý je viazaný termínovaný vklad, nevyberiete finančné prostriedky z príslušného investičného fondu.

Investičný vklad tak v sebe spája výhody bezpečného vkladu s potenciálne vysokým výnosom investovania do podielových fondov.

Vedenie bežného aj vkladového účtu je u nás úplne bez poplatkov.

Minimálny objem investície do investičného vkladu predstavuje 10 000 €.

Viac o výhodách a možnostiach vkladu sa dozviete tu.

+

Výhody investície

 

S cieľom dosiahnutia vyššieho zhodnotenia vložených prostriedkov, ich časť investujeme do podielového fondu, ktorého účelom je dosahovať rast hodnoty podielu v strednom a dlhodobom horizonte prostredníctvom zhodnocovania majetku tempom prevyšujúcim výnosy na bankových vkladoch. V závislosti od vašich preferencií a miery rizikovej averzie máte možnosť výberu z troch podielových fondov skupiny J&T (J&T BOND EUR, J&T SELECT alebo J&T PROFIT).

 

Informácie o rizikách investovania:

 

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Podielové fondy skupiny J&T:

  • 1. J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.
  • 2. J&T SELECT zmiešaný o.p.f.
  • 3. J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f.

1. J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.

Cieľom investičnej politiky fondu je dosahovať rast hodnoty podielu v  dlhodobom horizonte prostredníctvom zhodnocovania majetku tempom prevyšujúcim výnosy na bankových vkladoch. Pri výbere dlhových nástrojov fond nie je obmedzovaný kategóriou emitenta, mierou modifikovanej durácie dlhopisového portfólia ani kreditným ratingom emitenta.

% p. a. výkonnosť fondu J&T BOND EUR k minimálnemu investičnému horizontu (3 roky) k .

Štatút fondu si stiahnete tu.

Kľúčové informácie pre investorov si stiahnete tu.

2. J&T SELECT zmiešaný o.p.f.

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu.

% p. a. výkonnosť fondu J&T SELECT k minimálnemu investičnému horizontu (3 roky) k .

Štatút fondu si stiahnete tu.

Kľúčové informácie pre investorov si stiahnete tu.

3. J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f.

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na investovanie do dlhových cenných papierov z nášho regiónu (SR a ČR), ktorých tok pravidelných výnosov bude vyplácaný raz ročne podielnikom. Fond môže, v záujme dosahovania kapitálového výnosu, časť majetku investovať aj do realitných, komoditných, či iných alternatívnych investícií.

% p. a. výkonnosť fondu J&T PROFIT EUR od jeho vzniku k .

Štatút fondu si stiahnete tu.

Kľúčové informácie pre investorov si stiahnete tu.

Cieľom investičnej politiky fondu je dosahovať rast hodnoty podielu v dlhodobom horizonte prostredníctvom zhodnocovania majetku tempom prevyšujúcim výnosy na bankových vkladoch. Pri výbere dlhových nástrojov fond nie je obmedzovaný kategóriou emitenta, mierou modifikovanej durácie dlhopisového portfólia ani kreditným ratingom emitenta.

% p. a. výkonnosť fondu J&T BOND EUR k minimálnemu investičnému horizontu (3 roky) k .

Štatút fondu si stiahnete tu.

Kľúčové informácie pre investorov si stiahnete tu.

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu.

% p. a. výkonnosť fondu J&T SELECT k minimálnemu investičnému horizontu (3 roky) k .

Štatút fondu si stiahnete tu.
Kľúčové informácie pre investorov si stiahnete tu.

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na investovanie do dlhových cenných papierov z nášho regiónu (SR a ČR), ktorých tok pravidelných výnosov bude vyplácaný raz ročne podielnikom. Fond môže, v záujme dosahovania kapitálového výnosu, časť majetku investovať aj do realitných, komoditných, či iných alternatívnych investícií.

% p. a. výkonnosť fondu J&T PROFIT EUR od jeho vzniku k .

Štatút fondu si stiahnete tu.

Kľúčové informácie pre investorov si stiahnete tu.

Istota vkladu a súčasne možnosť vysokého výnosu.
Vložené peňažné prostriedky rozdelíme v pomere 50/50 alebo 30/70 medzi termínovaný vklad so zvýhodnenou úrokovou
sadzbou a investíciu do vybraného podielového fondu J&T BOND EUR, J&T SELECT alebo J&T PROFIT EUR.
Investičný vklad vám ponúka možnosť vybrať si, do ktorého z fondov J&T banky investujete. Môžete si vybrať medzi fondami J&T BOND EUR, J&T PROFIT a J&T SELECT.
Vložené peňažné prostriedky rozdelíme v pomere 30/70 alebo 50/50 medzi termínovaný vklad so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a investíciu do podielového fondu J&T BOND EUR, J&T PROFIT EUR alebo J&T SELECT
10 000 €
Výpočet vašej investície*
Termínovaný vklad
Suma
Úroková sazba
% p. a.
+
Investícia do fondu
Suma
Úroková sazba
% p. a.
=
Ročný výnos na Investičnom vklade
Suma
Úroková sazba
% p. a.

Kontaktný formulár

Získať Investičný vklad alebo iný investičný produkt J&T Banky a vstúpiť do sveta investícií je jednoduché.

CHCEM INVESTIČNÝ VKLAD

Vyberte si spôsob, ktorým sa chcete dozvedieť,
ako získať Investičný vkladOdoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s podrobnosťami o spracúvaní mojich osobných údajov a s účelom a rozsahom ich spracúvania, že vyššie uvedené osobné údaje sú pravdivé a súhlasím s ich spracúvaním a so spracúvaním ďalších osobných údajov získaných o mojej osobe J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky ako prevádzkovateľom - správcom osobných údajov (najmä meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, email, telefónne číslo ), a to najmä v zmysle a v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon obankách“) a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vznení neskorších predpisov (ďalej len 'Zákon oochrane osobných údajov'). Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie poskytovania bankových a / alebo investičných služieb J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky, a to najmä na účely uvedené v § 93a Zákona o bankách a využitie osobných údajov na účely uvedené v ďalších zákonoch, na marketingové účely, zasielanie ponúk, informácií, reklamných a iných oznámení J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky a ďalšími subjektmi podnikateľského zoskupenia, ktorého je J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky členom. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem J & T BANKE, a.s., pobočka zahraničnej banky na dobu, po ktorú mi bude poskytovať bankové a / alebo investičné služby, a ďalej na dobu 5 rokov, po ukončení poskytovania týchto služieb, minimálne však po dobu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Investičný vklad predstavuje zložený produkt pozostávajúci z kombinácie termínovaného vkladu a investície do podielových listov vybraného fondu. Výpočet predpokladá, že by ste dňa 8. 2. 2019 jednu časť vloženej sumy uložili na ročný termínovaný vklad s 1,6 % úrokom (Investičný vklad 30/70) a druhú časť investovali do fondu J&T Select. Výnos investície vychádza z reálnej výkonnosti fondu J&T Select za posledných 12 mesiacov ku dňu 7. 2. 2020. K rovnakému dátumu činil výnos fondu J&T Select od jeho založenia 1,85 % p.a. Uvedený výpočet vychádza z reálnej výkonnosti fondu J&T Select za obdobie 7. 2. 2019 – 7. 2. 2020 a z ročnej úrokovej sadzby na termínovanom vklade bez započítania daní a poplatkov. S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.
Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať vo všetkých obchodných miestach spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., a na www.penzijna.sk. V súlade so štatútom podielového fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku v podielovom fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Investičný vklad bol zvolený za najlepší investičný produkt v súťaži Zlatá minca hlasovaním odbornej poroty za kalendárne roky 2015 – 2017.

© J&T Banka 2020