Táto webová stránka využíva súbory cookies. Pomáhajú nám zlepšovať kvalitu stránky, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s ich použitím.

INVESTÍCIE KLIENTOV SME V POSLEDNÝCH
TROCH ROKOCH ZHODNOTILI
V PRIEMERE O 6,3% p.a.

JEDINEČNÝ POHĽAD DO SVETA INVESTÍCIÍ JE
NAŠE UMENIE

Toto propagačné oznámenie vytvorila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Banka“), ktorá sa riadi legislatívou SR. Oznámenie nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy. Banka nie je povinná vstúpiť s ktoroukoľvek osobou do zmluvného vzťahu ani poskytnúť akúkoľvek službu na základe tohto oznámenia. Propagačné oznámenie obsahuje informácie o výkonnosti v minulosti. Súčasná výkonnosť nezaručuje budúcu výkonnosť. S investičnými nástrojmi je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť poplatky účtované Bankou podľa platného cenníka. Banka výslovne upozorňuje na skutočnosť, že prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Údaj o zhodnotení klientskych investícií uvedený v tomto dokumente je váženým priemerom priemerných výnosov dosiahnutých klientmi Banky v rokoch 2014, 2015 a 2016, pričom vstupné parametre boli spočítané pre tieto druhy investícií: fondy, dlhopisy, zmenky, investičné certifikáty. Skutočné výnosy závisia okrem iného od rizikovosti zvoleného investičného nástroja. Informácie uvedené v tomto propagačnom materiáli majú informačný charakter s cieľom poskytnúť investorom základné informácie a nie nahradiť štatút a KIID (fondy) a prospekt (dlhopisy). Tieto informácie je možné získať na www.jtbanka.sk, u správcu fondu (fondy) alebo u emitenta (dlhopisy).