Táto webová stránka využíva súbory cookies. Pomáhajú nám zlepšovať kvalitu stránky, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s ich použitím.

DLHOPISY

Chcete vyššie zhodnotenie peňazí, ale stále s pevným úrokovým výnosom?
Začnite s dlhopismi. Sú vhodné pre investorov, ktorí hľadajú vyššie zhodnotenie ako na termínovaných vkladoch a sú ochotní prijať fakt, že na dlhopisy na rozdiel od depozít sa nevzťahuje zákonné poistenie vkladov.

Cez dlhopis požičiate emitentovi (subjektu, ktorý dlhopis vydal) peniaze na jeho projekt. Za to dostanete dohodnutý úrok, ktorý býva oveľa vyšší ako úrok na bežnom vklade. Musíte však brať do úvahy, že s kúpou dlhopisu preberáte všetky riziká spojené s podnikaním emitenta.

Názor experta

„Dlhopisy sú vhodné pre tých investorov, ktorí hľadajú vyššie zhodnotenie svojich peňazí. Sú ochotní prijať fakt, že sa na ne nevzťahuje zákonné poistenie vkladov, spolu so skutočnosťou, že ich cena môže kolísať v závislosti od pohybu úrokových sadzieb, zmeny kredibility emitenta či od ďalších ekonomických veličín. Prednosťou je možnosť dlhopis na trhu predať pred jeho splatnosťou, ak potrebujete peniaze skôr, čo napr. v prípade termínovaných vkladov nie je možné. J&T Banka aktívne vyhľadáva také dlhopisy slovenských spoločností, ktoré umožňujú klientom investovať do pre nich známych projektov.“

Čo by ste mali vedieť o dlhopisoch?

  • Máte vyšší výnos ako na termínovanom vklade, ale nevzťahuje sa na ne zákonné poistenie vkladov;
  • Dlhopisy pravidelne vyplácajú vopred známy výnos;
  • V prípade potreby hotovosti ich môžete rýchlo odpredať na trhu za aktuálnu cenu;
  • Nie sú vhodné pre netrpezlivých investorov očakávajúcich vysoké zhodnotenie peňazí v krátkom čase;
  • Na ich cenu a výnos môžu mať vplyv napr. pohyby úrokových sadzieb, menových kurzov a pod. najmä v prípade rastu úrokových sadzieb;
  • Investor by mal zvážiť prípadné kreditné riziko, teda neschopnosť emitenta splatiť záväzky z dôvodu jeho úpadku;
  • Podrobné informácie k dlhopisom nájdete v prospekte príslušného dlhopisu.

Pri investovaní do dlhopisov sa stávate členom exkluzívneho klubu Magnus. Využitím vybraných produktov z ponuky J&T Banky alebo úhradou za tovar a za služby vo vybraných partnerských prevádzkach môžete získavať bony Magnus.

Chcem viac informáciíinfo_outline

Mám záujem, zavolajte micall

Dlhopisy v ponuke J&T Banky

Označenie Splatnosť Nominál Mena Platnosť ku dňu Cena nákup* Cena predaj* Ročný výnos do splatnosti ISIN
CPI 5,85 %/ 2018 16.04.2018 1000 EUR 29.09.2017 100,50 % 102,50 % 1,17 % SK4120010653
EPH 4,2% / 2018 29.06.2018 1000 EUR 29.09.2017 100,50 % 101,50 % 2,15 % SK4120010836
JOJ Media House 6,30/2018 15.08.2018 1000 EUR 29.09.2017 101,25 % 102,25 % 3,59 % SK4120009382
EPHFIN 4.2 09/30/18 30.09.2018 1000 CZK 29.09.2017 100,50 % 102,50 % 1,65 % CZ0003513012
JTFG V 5,25 %/18 12.12.2018 1000 EUR 29.09.2017 100,60 % 101,60 % 3,86 % SK4120010372
TMR I 4,50% / 2018 17.12.2018 1000 EUR 29.09.2017 101,15 % 102,15 % 2,67 % SK4120009606
JTFG VI 3,8 %/19 29.10.2019 1000 EUR 29.09.2017 101,00 % 102,00 % 2,80 % SK4120011628
JTFG VII 3,00/19 25.11.2019 3000000 CZK 29.09.2017 99,50 % 100,50 % 2,76 % CZ0003515199
CPI 5,00/2020 26.02.2020 1000 EUR 29.09.2017 101,00 % 105,00 % 2,83 % SK4120011487
EPH 3,50/20 09.06.2020 1000 CZK 29.09.2017 100,00 % 101,50 % 2,91 % CZ0003515413
EPH 3,50/20 EUR 28.08.2020 1000 EUR 29.09.2017 99,00 % 100,00 % 3,50 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 05.02.2021 1000 EUR 29.09.2017 103,50 % 105,50 % 4,21 % SK4120009614
ESIN 5,00% /2021 24.06.2021 1000 EUR 29.09.2017 102,00 % 105,00 % 3,54 % SK4120011776
RUSTONKA 0,00/21 13.09.2021 30000 CZK 29.09.2017 85,30 % 86,30 % 3,77 % CZ0003514861
JOJ Media House 0/2021 07.12.2021 1000 EUR 29.09.2017 81,19 % 83,19 % 4,50 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100000 CZK 29.09.2017 100,00 % 102,00 % 3,98 % CZ0000000856
EMG 5,25/2022 21.07.2022 1000 EUR 29.09.2017 102,00 % 104,00 % 4,32 % SK4120013012
EUROVEA 4,50 /2022 07.09.2022 1000 EUR 29.09.2017 101,50 % 102,50 % 3,94 % SK4120011883
CPI 5,00/2022 29.09.2022 1000 EUR 29.09.2017 105,50 % 109,50 % 2,94 % SK4120012097
CPI 4,65% /2022 06.11.2022 1 CZK 29.09.2017 106,50 % 110,50 % 2,44 % CZ0003502957
BIGBOARD 4,50/22 28.11.2022 1 CZK 29.09.2017 102,50 % 103,50 % 3,75 % CZ0003502312
PSG 5,25/2023 31.03.2023 10000 CZK 29.09.2017 104,50 % 108,50 % 3,59 % CZ0003515934
CPI 4,75% /2042 22.08.2042 1 CZK 29.09.2017 104,50 % 108,50 % 4,20 % CZ0003502932
CPI 4,85% /2042 22.08.2042 1 CZK 29.09.2017 107,00 % 111,00 % 4,14 % CZ0003502940
SG 4,00/2022 12.12.2022 1000 EUR 12.12.2017 98,00 % 100,00 % 4,00 % SK4120013475

*Uvedené ceny sú informatívne. Prosím, kontaktujte nás pre záväznú ponuku.

Upozornenie

Toto propagačné oznámenie vytvorila J&T Banky, a. s., pobočka zahraničnej banky v zmysle § 73c a súvisiacich ustanovení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oznámenie nie je návrhom k uzatvoreniu zmluvy. Banka nie je povinná vstúpiť s ktoroukoľvek osobou do zmluvného vzťahu ani poskytnúť akúkoľvek službu na základe tohto oznámenia. Žiadna z informácií uvedených v tomto oznámení nie je myslená a nemôže byť považovaná za analýzu investičných príležitostí, investičné odporúčanie alebo investičné poradenstvo a pri tvorbe tohto oznámenia neboli vzaté do úvahy zákonom predpísané špecifické postupy a pravidlá pre ich tvorbu a distribúciu. Propagačné oznámenie obsahuje Informácie o výkonnosti v minulosti. Súčasná výkonnosť nezaručuje výkonnosť budúcu. S investičnými nástrojmi je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Výnosy sú uvedené v hrubých hodnotách. Pre získanie čistých hodnôt výnosov musia investori zohľadniť poplatky účtované Bankou podľa platného cenníka. Banka výslovne upozorňuje na skutočnosť, že prípadné zdanenie závisí na osobných pomeroch investora a môže sa meniť. Oznámenie má iba informačný charakter a jeho účelom je poskytnúť investorom základné informácie. Účelom oznámenia naopak v žiadnom prípade nie je nahradiť prospekt. Banka investorov vyzýva, aby sa s prospektom zoznámili. Prospekt dlhopisov je k dispozícii na príslušných webových stránkach emitenta alebo na stránkach Banky. Rovnako tak je Prospekt dlhopisov k dispozícii v papierovej podobe u príslušného emitenta alebo na centrále Banky a na jej pobočkách. Výročné správy a finančné výkazy emitenta sú k dispozícii u emitenta a rovnako na www.jtbanka.sk. Podrobnejšie informácie o výhodách, rizikách a ďalších podstatných okolnostiach týkajúcich sa dlhopisov, poskytnú na žiadosť rovnako pracovníci Banky. Banka výslovne upozorňuje na skutočnosť, že tento dokument môže obsahovať informácie tykajúce sa investičných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má Banka alebo niektorý zo subjektov, ktorý sa podieľa na príprave tohto oznámenia, svoje vlastné záujmy, najmä má priamu či nepriamu účasť na týchto subjektoch alebo uskutočňuje operácie s investičnými nástrojmi tykajúcimi sa týchto subjektov. V prípade poskytnutia služby upisovania a umiestňovania investičných nástrojov môže Banka po ukončení úpisu dlhopisu od emitenta získať odmenu za umiestňovanie investičných nástrojov. Výška odmeny je určená percentuálnou sadzbou z celkového objemu investícií do týchto investičných nástrojov sprostredkovaných Bankou. Za sprostredkovanie úpisu investičných nástrojov potom môže Banka po ukončení úpisu vyplatiť svojim zmluvným partnerom (sprostredkovateľom) províziu z objemu sprostredkovaných investícií, a to vo výške neprevyšujúcej odmeny Banky. Všeobecné informácie o stimuloch vo vzťahu k poskytovaniu investičných služieb Bankou sú zverejnené na internetových stránkach Banky www.jtbanka.sk. Tento dokument je aktualizovaný ku dňu 17.1.2017, a Banka je oprávnená ho kedykoľvek zmeniť.