Rozpoznáme príležitosť vo svete okolo nás

DLHOPIS AUCTOR 5,00/2025
s pevným úrokovým výnosom
5,00 % p. a.

CHCEM DLHOPIS
viac o dlhopise

DLHOPIS AUCTOR 5,00/2025

Päťročné dlhopisy emitované v rámci tejto prvej a zároveň jedinej tranže dlhopisového programu nesú pevný úrokový výnos vo výške 5,00 % p. a., s polročnou výplatou úroku. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, celkový objem emisie je 80 mil. EUR (celá suma programu). Dátum emisie je 24. 11. 2020. Emitent má právo dlhopisy predčasne splatiť od 1. výročia po dátume emisie.

CHARAKTERISTIKA

Emitentom dlhopisov je slovenská spoločnosť Auctor Financie, s.r.o., ovládaná Ručiteľom emisie, českou holdingovou spoločnosťou Auctor Holding, a.s.

Skupina Auctor je aktívna hlavne v sektoroch hotelierstva a v distribúcii liekov a zdravotníckeho materiálu. Farmaceutický biznis je v Skupine zastúpený spoločnosťou Medika, ktorá je najstarším veľkoobchodným predajcom liekov a zdravotníckych výrobkov v Chorvátsku a lídrom na tomto trhu. Medika tiež prevádzkuje najväčší reťazec lekární v Chorvátsku. Hotelierstvo je reprezentované spoločnosťou Laguna Novigrad, ktorá je piatou najväčšou hotelovou a voľnočasovou spoločnosťou na Istrii, pôsobí okrem iného aj na ostrove Korčula a na polostrove Pelješac. Laguna prevádzkuje svoje zariadenia pre trávenie voľného času pod svojou vlastnou značkou Aminess.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Základné údaje dlhopisu AUCTOR 5,00/2025

Mena emisie
EUR
Dátum emisie
24. 11. 2020
Upisovacia lehota
12 mesiacov od dátumu emisie
Celkový objem emisie
80 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu
1 000 EUR
Emisný kurz
100,000 %
Úročenie
5,00 %
Výplata kupónu
Polročne (vždy 24. 5. a 24. 11.)
Dátum splatnosti
24. 11. 2025
ISIN
SK4000018149
Kotácia
BCPB
Kategória klienta
Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti
Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont
< 5
?
Zodpovedá investičnému profilu klienta podľa Investičného dotazníka 3 – 5 rokov a viac.
Investičný cieľ
Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty
Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI
4

AKO ZÍSKAŤ DLHOPIS AUCTOR 5,00/2025

Rozpoznáme príležitosť vo svete okolo nás
DLHOPIS AUCTOR 5,00/2025

Vyberte si spôsob, ktorým sa chcete dozvedieť, ako získať dlhopis AUCTOR 5,00/2025

Zaslať mailom

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s podrobnosťami o spracúvaní mojich osobných údajov a s účelom a rozsahom ich spracúvania, že vyššie uvedené osobné údaje sú pravdivé a súhlasím s ich spracúvaním a so spracúvaním ďalších osobných údajov získaných o mojej osobe J&T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky ako prevádzkovateľom - správcom osobných údajov (najmä meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, email, telefónne číslo ), a to najmä v zmysle a v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon obankách“) a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vznení neskorších predpisov (ďalej len 'Zákon oochrane osobných údajov'). Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie poskytovania bankových a / alebo investičných služieb J&T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky, a to najmä na účely uvedené v § 93a Zákona o bankách a využitie osobných údajov na účely uvedené v ďalších zákonoch, na marketingové účely, zasielanie ponúk, informácií, reklamných a iných oznámení J&T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky a ďalšími subjektmi podnikateľského zoskupenia, ktorého je J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky členom. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem J&T BANKE, a.s., pobočka zahraničnej banky na dobu, po ktorú mi bude poskytovať bankové a / alebo investičné služby, a ďalej na dobu 5 rokov, po ukončení poskytovania týchto služieb, minimálne však po dobu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s podrobnosťami o spracúvaní mojich osobných údajov a s účelom a rozsahom ich spracúvania, že vyššie uvedené osobné údaje sú pravdivé a súhlasím s ich spracúvaním a so spracúvaním ďalších osobných údajov získaných o mojej osobe J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky ako prevádzkovateľom - správcom osobných údajov (najmä meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, email, telefónne číslo ), a to najmä v zmysle a v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon obankách“) a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vznení neskorších predpisov (ďalej len 'Zákon oochrane osobných údajov'). Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie poskytovania bankových a / alebo investičných služieb J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky, a to najmä na účely uvedené v § 93a Zákona o bankách a využitie osobných údajov na účely uvedené v ďalších zákonoch, na marketingové účely, zasielanie ponúk, informácií, reklamných a iných oznámení J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky a ďalšími subjektmi podnikateľského zoskupenia, ktorého je J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky členom. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem J & T BANKE, a.s., pobočka zahraničnej banky na dobu, po ktorú mi bude poskytovať bankové a / alebo investičné služby, a ďalej na dobu 5 rokov, po ukončení poskytovania týchto služieb, minimálne však po dobu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Napíšte mi v Messengeri