Krok druhý. Vyváženie výnosov a rizika.

Investície našich klientov sme v posledných troch rokoch zhodnotili v priemere o 6,3% ročne.

JEDINEČNÝ POHĽAD DO SVETA INVESTÍCIÍ JE
NAŠE UMENIE

Vyvážte pomer výnosov a kontrolovaného rizika

INVESTÍCIE KLIENTOV SME V POSLEDNÝCH TROCH ROKOCH ZHODNOTILI V PRIEMERE O 6,3% ročne

6.3% p .a. predstavuje priemerné zhodnotenie investícií našich klientov v rokoch 2014 až 2016 spočítané pre kombináciu týchto investičných produktov: fondy, dlhopisy, zmenky a investičné certifikáty. Jedná sa o vážený priemer ich priemerných výnosov.

Toto propagačné oznámenie vytvorila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Banka“), ktorá sa riadi legislatívou SR. Oznámenie nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy. Banka nie je povinná vstúpiť s ktoroukoľvek osobou do zmluvného vzťahu ani poskytnúť akúkoľvek službu na základe tohto oznámenia. Propagačné oznámenie obsahuje informácie o výkonnosti v minulosti. Súčasná výkonnosť nezaručuje budúcu výkonnosť. S investičnými nástrojmi je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť poplatky účtované Bankou podľa platného cenníka. Banka výslovne upozorňuje na skutočnosť, že prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Údaj o zhodnotení klientskych investícií uvedený v tomto dokumente je váženým priemerom priemerných výnosov dosiahnutých klientmi Banky v rokoch 2014, 2015 a 2016, pričom vstupné parametre boli spočítané pre tieto druhy investícií: fondy, dlhopisy, zmenky, investičné certifikáty. Skutočné výnosy závisia okrem iného od rizikovosti zvoleného investičného nástroja. Informácie uvedené v tomto propagačnom materiáli majú informačný charakter s cieľom poskytnúť investorom základné informácie a nie nahradiť štatút a KIID (fondy) a prospekt (dlhopisy). Tieto informácie je možné získať na www.jtbanka.sk, u správcu fondu (fondy) alebo u emitenta (dlhopisy)

close

Mám záujem o viac informácií:

EMAILOM ZAVOLAJTE MI CHCEM ZAČAŤ SPORIŤ
close

Chcem viac informáciíinfo_outline

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s podrobnosťami o spracúvaní mojich osobných údajov a s účelom a rozsahom ich spracúvania, že vyššie uvedené osobné údaje sú pravdivé a súhlasím s ich spracúvaním a so spracúvaním ďalších osobných údajov získaných o mojej osobe J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky ako prevádzkovateľom - správcom osobných údajov (najmä meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, email, telefónne číslo ), a to najmä v zmysle a v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon obankách“) a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vznení neskorších predpisov (ďalej len 'Zákon oochrane osobných údajov'). Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie poskytovania bankových a / alebo investičných služieb J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky, a to najmä na účely uvedené v § 93a Zákona o bankách a využitie osobných údajov na účely uvedené v ďalších zákonoch, na marketingové účely, zasielanie ponúk, informácií, reklamných a iných oznámení J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky a ďalšími subjektmi podnikateľského zoskupenia, ktorého je J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky členom. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem J & T BANKE, a.s., pobočka zahraničnej banky na dobu, po ktorú mi bude poskytovať bankové a / alebo investičné služby, a ďalej na dobu 5 rokov, po ukončení poskytovania týchto služieb, minimálne však po dobu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Odoslaťsend
close

Mám záujem, zavolajte micall

close

AKO ZAČAŤ SPORIŤ?

 
1

Uzavrite rámcovú zmluvu online alebo osobne.

 
2

Po uzatvorení rámcovej zmluvy vám automaticky zriadime bežný úèet, na ktorý si prevediete finanèné prostriedky.

3

Z bežného úètu nakúpte akýko¾vek produkt z ponuky J&T Banky, a to prostredníctvom

 

1. Internetbankingu, ktorý vám zriadime pri založení úètu a formou SMS správy vám pošleme heslo

2. Telebankingu, èo znamená, že vám formou SMS správy zašleme heslo, ktoré je potrebné zada pri komunikácii cez telefónnu linku Komfort

3. Osobné stretnutie s bankárom. Nie sú potrebné žiadne heslá, staèí si dohodnú stretnutie s osobným bankárom, ktorý pripraví zmluvu a zariadi všetko potrebné

CHCEM ZAČAŤ SPORIŤBudete presmerovaný na stránku bankyopen_in_new