Podielový fond vyskladaný z najlepších projektov skupiny J&T

J&T BOND EUR
s výkonnosťou 4,15 % p. a.
od vzniku fondu k 8. 9. 2020

Stať sa klientom
viac informácií o fonde

CHARAKTERISTIKA J&T BOND EUR


Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.

Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou duráciu dlhopisovej zložky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty.

Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Základné údaje J&T BOND EUR

Názov fondu
J&T BOND EUR zmiešaný o. p. f.
Mena fondu
EUR
Minimálny investičný horizont
3 roky
Typ fondu
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu
Poštová banka, a. s
Manažér fondu
Matej Varga
Vlastný kapitál celkovo
302 876 825,32 EUR
Aktuálna hodnota PL
1,3241 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL
- 0,31 %
Minimálna vstupná investícia
20 EUR
Poplatok za správu
1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty
minimálne raz za dva týždne
Riziková trieda
2/9 (podľa internej metodiky J&T BANKY)
Rizikovosť fondu
stredná
Trieda aktív
dlhopisy/akcie
Dátum zahájenia činnosti
21. 8. 2013
CENNÉ PAPIERE V PORTFÓLIU
PODIEL NA AKTÍVACH S NAJVYŠŠOU VÁHOU K 31. 8. 2020
JTFIGR 4,00 26/10/2023
11,31 %
TMR sub 6 02/05/21
9,97 %
EUROVEA 4,5 09/07/22
8,62 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp
8,14 %
SAZFIN 4 12/12/2022
7,92 %

VÝKONNOSŤ J&T BOND EUR

1 mesiac
-
3 mesiace
-
6 mesiacov
-
1 rok
-
od zahájenia činnosti (p. a.)
-
k min. IH (p .a.)
-
;
Výkonnosť fondu k dátumu

AKO ZÍSKAŤ J&T BOND EUR

Investujte aj vy do podielového fondu z našich najlepších projektov.

Vyberte si spôsob, ktorým sa chcete dozvedieť, ako získať J&T BOND EUR.
Zaslať mailom

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s podrobnosťami o spracúvaní mojich osobných údajov a s účelom a rozsahom ich spracúvania, že vyššie uvedené osobné údaje sú pravdivé a súhlasím s ich spracúvaním a so spracúvaním ďalších osobných údajov získaných o mojej osobe J&T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky ako prevádzkovateľom - správcom osobných údajov (najmä meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, email, telefónne číslo ), a to najmä v zmysle a v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon obankách“) a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vznení neskorších predpisov (ďalej len 'Zákon oochrane osobných údajov'). Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie poskytovania bankových a / alebo investičných služieb J&T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky, a to najmä na účely uvedené v § 93a Zákona o bankách a@&bps;využitie osobných údajov na účely uvedené v ďalších zákonoch, na marketingové účely, zasielanie ponúk, informácií, reklamných a iných oznámení J&T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky a ďalšími subjektmi podnikateľského zoskupenia, ktorého je J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky členom. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem J&T BANKE, a.s., pobočka zahraničnej banky na dobu, po ktorú mi bude poskytovať bankové a / alebo investičné služby, a ďalej na dobu 5 rokov, po ukončení poskytovania týchto služieb, minimálne však po dobu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s podrobnosťami o spracúvaní mojich osobných údajov a s účelom a rozsahom ich spracúvania, že vyššie uvedené osobné údaje sú pravdivé a súhlasím s ich spracúvaním a so spracúvaním ďalších osobných údajov získaných o mojej osobe J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky ako prevádzkovateľom - správcom osobných údajov (najmä meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, email, telefónne číslo ), a to najmä v zmysle a v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon obankách“) a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vznení neskorších predpisov (ďalej len 'Zákon oochrane osobných údajov'). Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie poskytovania bankových a / alebo investičných služieb J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky, a to najmä na účely uvedené v § 93a Zákona o bankách a využitie osobných údajov na účely uvedené v ďalších zákonoch, na marketingové účely, zasielanie ponúk, informácií, reklamných a iných oznámení J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky a ďalšími subjektmi podnikateľského zoskupenia, ktorého je J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky členom. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem J & T BANKE, a.s., pobočka zahraničnej banky na dobu, po ktorú mi bude poskytovať bankové a / alebo investičné služby, a ďalej na dobu 5 rokov, po ukončení poskytovania týchto služieb, minimálne však po dobu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Napíšte mi cez Messenger