Aby ste jednoducho a názorne mohli posúdiť, ako ste zorientovaný vo svete investícií, J&T Banka pripravila test, ktorým si môžete sami oznámkovať svoje vedomosti z investovania.

Test môžete absolvovať kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí si pripojiť nášho komunikačného robota Eduarta cez Facebook Messenger alebo cez chat na webstránke.

TEST investičných
znalostí

Pre ľudí, ktorí svoju budúcnosť plánujú, je investovanie nenahraditeľným nástrojom pri zhodnocovaní ich majetku.

close

Mám záujem o viac informácií:

EMAILOM ZAVOLAJTE MI CHCEM ZAČAŤ SPORIŤ
close

Chcem viac informáciíinfo_outline

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s podrobnosťami o spracúvaní mojich osobných údajov a s účelom a rozsahom ich spracúvania, že vyššie uvedené osobné údaje sú pravdivé a súhlasím s ich spracúvaním a so spracúvaním ďalších osobných údajov získaných o mojej osobe J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky ako prevádzkovateľom - správcom osobných údajov (najmä meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, email, telefónne číslo ), a to najmä v zmysle a v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon obankách“) a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vznení neskorších predpisov (ďalej len 'Zákon oochrane osobných údajov'). Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie poskytovania bankových a / alebo investičných služieb J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky, a to najmä na účely uvedené v § 93a Zákona o bankách a využitie osobných údajov na účely uvedené v ďalších zákonoch, na marketingové účely, zasielanie ponúk, informácií, reklamných a iných oznámení J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky a ďalšími subjektmi podnikateľského zoskupenia, ktorého je J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky členom. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem J & T BANKE, a.s., pobočka zahraničnej banky na dobu, po ktorú mi bude poskytovať bankové a / alebo investičné služby, a ďalej na dobu 5 rokov, po ukončení poskytovania týchto služieb, minimálne však po dobu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Odoslaťsend
close

Mám záujem, zavolajte micall

close

AKO ZAČAŤ SPORIŤ?

 
1

Uzavrite rámcovú zmluvu online alebo osobne.

 
2

Po uzatvorení rámcovej zmluvy vám automaticky zriadime bežný úèet, na ktorý si prevediete finanèné prostriedky.

3

Z bežného úètu nakúpte akýko¾vek produkt z ponuky J&T Banky, a to prostredníctvom

 

1. Internetbankingu, ktorý vám zriadime pri založení úètu a formou SMS správy vám pošleme heslo

2. Telebankingu, èo znamená, že vám formou SMS správy zašleme heslo, ktoré je potrebné zada pri komunikácii cez telefónnu linku Komfort

3. Osobné stretnutie s bankárom. Nie sú potrebné žiadne heslá, staèí si dohodnú stretnutie s osobným bankárom, ktorý pripraví zmluvu a zariadi všetko potrebné

CHCEM ZAČAŤ SPORIŤBudete presmerovaný na stránku bankyopen_in_new