Jedinečný pohľad do sveta investícií je naše

UMENIE

Prepájame svet investícií a svet umenia do jedného diela

Od roku 2016 vzniklo v každej našej reklamnej kampani unikátne autorské dielo v spolupráci s niektorým z uznávaných umelcov alebo s mladým talentom.

Umenie je forma, ktorou sa chceme prezentovať aj naďalej, a naše kampane sú prostriedkom, ako priblížiť autorov a ich tvorbu čo najbližšie ľuďom.

MICHAELA
SKOVRANOVA

Michaela Skovranova je úspešná filmárka, fotografka, režisérka a dokumentaristka. Slovenka žijúca v Austrálii, sa zameriava na dokumentovanie fascinujúceho podvodného sveta. Jej silné fotografie, nabité emóciami a silou, získali vo svete mnoho významných ocenení. O jej talente nesporne svedčí, že pracuje a tvorí napr. pre National Geographic alebo Olympus Australia.

ANDREJ
JANČOVIČ

Ústredným prvkom najnovšej kampane J&T Banky je umelecké dielo od slovenského sklárskeho umelca Andreja Jančoviča. Vo svojej tvorbe sa venuje geometrickým formám a popri tavenej plastike sa zameriava aj na optické sklo. Andrej patrí k nádejným pokračovateľom slovenského sklárskeho umenia.

PATRÍCIA
KOYŠOVÁ

Maliarka, ktorá sa nedotýka plátna. Nadaná Patrícia Koyšová pri svojej tvorbe pracuje s industriálnymi nástrojmi, vďaka čomu jej unikátne abstraktné diela zanechávajú silný vizuálny zážitok.

AŠOT HAAS

O jedno z produkčne najnáročnejších diel, ktoré sa objavili v komunikácii banky, sa postaral pozoruhodný umelec Ašot Haas. Venuje sa širokému spektru výtvarnej tvorby od sochy, skla cez maľby a grafiky až po experimentálne disciplíny, ktoré vás dostanú na prvý pohľad.

NINA WEISSLECHNER

Výnimočný talent modernej grafickej tvorby Nina Weisslechner sa podpísala pod jednu z vizuálne najzaujímavejších kampaní banky. Jej neopakovateľné diela je možné nájsť v mnohých verejných i súkromných zbierkach doma i v zahraničí.

ANDREA ZVADOVÁ

Fotografie Andrey Zvadovej vás prinútia na chvíľu postáť a vychutnať si estetický zážitok, ktorý z nich ide. Šikovná fotografka s výnimočným citom pre detail, pôsobiaca v Londýne, ale aj na Slovensku, sa významne spolupodieľala na kampani k dlhopisu Eurovea.

Investičný vklad predstavuje zložený produkt pozostávajúci z kombinácie termínovaného vkladu a investície do podielových listov vybraného fondu. Výpočet predpokladá, že by ste dňa 8. 2. 2019 jednu časť vloženej sumy uložili na ročný termínovaný vklad s 1,6 % úrokom (Investičný vklad 30/70) a druhú časť investovali do fondu J&T Select. Výnos investície vychádza z reálnej výkonnosti fondu J&T Select za posledných 12 mesiacov ku dňu 7. 2. 2020. K rovnakému dátumu činil výnos fondu J&T Select od jeho založenia 1,85 % p.a. Uvedený výpočet vychádza z reálnej výkonnosti fondu J&T Select za obdobie 7. 2. 2019 – 7. 2. 2020 a z ročnej úrokovej sadzby na termínovanom vklade bez započítania daní a poplatkov. S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.
Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať vo všetkých obchodných miestach spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., a na www.penzijna.sk. V súlade so štatútom podielového fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku v podielovom fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Investičný vklad bol zvolený za najlepší investičný produkt v súťaži Zlatá minca hlasovaním odbornej poroty za kalendárne roky 2015 – 2017.

© J&T Banka 2020