INVESTIČNÝ VKLAD

Páči sa vám bezpečnosť termínovaného vkladu, ale chcete zarobiť viac? Ste ochotný podstúpiť väčšie riziko a aspoň časť peňazí investovať do nástrojov, ktoré nespadajú pod ochranu peňažných vkladov tak ako depozitá?

Máme pre vás ideálnu príležitosť: získate istý pevný úrok z časti peňazí vložených do vkladu a príležitosť zarobiť viac vďaka investovaniu. Investičný vklad umožňuje rozdeliť vaše peňažné prostriedky medzi bezpečný termínovaný vklad s viazanosťou na 1 rok a investíciu do podielových fondov J&T Bond alebo J&T Select.

Názor experta

„Investičný vklad predstavuje kombináciu bezpečného sporenia s bonusovou úrokovou sadzbou a pohodlného, nákladovo efektívneho spôsobu investovania cez podielové fondy. O vaše prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu.“

Čo by ste mali vedieť o investičných vkladoch?

  • Je to kombinácia sporiaceho a investičného produktu;
  • Sporiaca zložka má garantovaný výnos; investičná vytvára potenciál na zaujímavé zhodnotenie spravidla vyššie ako pri sporiacich produktoch;
  • Minulá výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti;
  • Investície do fondov prinášajú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej;
  • Podrobné informácie o rizikách spojených s investovaním do fondov nájdete v štatúte fondu a KIID daného fondu.

Chcem viac informáciíinfo_outline

Mám záujem, zavolajte micall

Prerozdelenie finančných prostriedkov si možno zvoliť v pomere 50/50 alebo 30/70.

Pri pomere 50/50 máte na termínovanom vklade zvýhodnenú úrokovú sadzbu 1,6 % p. a. Pri pomere 30/70 získate zvýhodnenú úrokovú sadzbu vo výške až 1,8 % p. a.

Stačí, ak počas jedného roka, na ktorý je viazaný termínovaný vklad, nevyberiete finančné prostriedky z príslušného investičného fondu.

Pri založení investičného vkladu sa stávate členom exkluzívneho klubu Magnus. Využitím vybraných produktov z ponuky J&T Banky alebo úhradou za tovar a za služby vo vybraných partnerských prevádzkach môžete získavať bony Magnus.

Spočítajte si, koľko by ste získali, ak by ste investovali pred rokom*

30 % termínovaný vklad
70 % investícia
50 % termínovaný vklad
50 % investícia

* Výpočet predpokladá, že by ste pred rokom jednu časť vloženej sumy uložili na ročný termínovaný vklad s 1,8 % úrokom (Investičný vklad 30/70) alebo 1,6 % (Investičný vklad 50/50) a druhú časť investovali do fondu J&T Bond. Výnos investície predstavuje výkonnosť fondu za obdobie od založenia do 31. 12. 2016. Uvedený výpočet je informatívny a predstavuje čistý úrokový výnos po odpočítaní zrážkovej dane v zmysle §43 zákona o dani z príjmov. S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

PODIELOVÉ FONDY

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť poplatky účtované Bankou podľa platného cenníka. Banka výslovne upozorňuje na skutočnosť, že prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Informácie uvedené na týchto internetových stránkach majú indikatívny charakter a neslúžia ako návod k investovaniu a nepredstavujú ani investičné odporučenie k nákupu alebo predaju akéhokoľvek investičného nástroja. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

close

Mám záujem o viac informácií:

EMAILOM ZAVOLAJTE MI CHCEM ZAČAŤ SPORIŤ
close

Chcem viac informáciíinfo_outline

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s podrobnosťami o spracúvaní mojich osobných údajov a s účelom a rozsahom ich spracúvania, že vyššie uvedené osobné údaje sú pravdivé a súhlasím s ich spracúvaním a so spracúvaním ďalších osobných údajov získaných o mojej osobe J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky ako prevádzkovateľom - správcom osobných údajov (najmä meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, email, telefónne číslo ), a to najmä v zmysle a v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon obankách“) a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vznení neskorších predpisov (ďalej len 'Zákon oochrane osobných údajov'). Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie poskytovania bankových a / alebo investičných služieb J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky, a to najmä na účely uvedené v § 93a Zákona o bankách a využitie osobných údajov na účely uvedené v ďalších zákonoch, na marketingové účely, zasielanie ponúk, informácií, reklamných a iných oznámení J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky a ďalšími subjektmi podnikateľského zoskupenia, ktorého je J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky členom. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem J & T BANKE, a.s., pobočka zahraničnej banky na dobu, po ktorú mi bude poskytovať bankové a / alebo investičné služby, a ďalej na dobu 5 rokov, po ukončení poskytovania týchto služieb, minimálne však po dobu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Odoslaťsend
close

Mám záujem, zavolajte micall

close

AKO ZAČAŤ SPORIŤ?

 
1

Uzavrite rámcovú zmluvu online alebo osobne.

 
2

Po uzatvorení rámcovej zmluvy vám automaticky zriadime bežný úèet, na ktorý si prevediete finanèné prostriedky.

3

Z bežného úètu nakúpte akýko¾vek produkt z ponuky J&T Banky, a to prostredníctvom

 

1. Internetbankingu, ktorý vám zriadime pri založení úètu a formou SMS správy vám pošleme heslo

2. Telebankingu, èo znamená, že vám formou SMS správy zašleme heslo, ktoré je potrebné zada pri komunikácii cez telefónnu linku Komfort

3. Osobné stretnutie s bankárom. Nie sú potrebné žiadne heslá, staèí si dohodnú stretnutie s osobným bankárom, ktorý pripraví zmluvu a zariadi všetko potrebné

CHCEM ZAČAŤ SPORIŤBudete presmerovaný na stránku bankyopen_in_new