Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Podielový fond J&T SELECT
s ročnou výkonnosťou 4,66 %
k 28. 3. 2022 za investičný horizont 5 rokov

STAŤ SA KLIENTOM
viac o fonde

Charakteristika podielového fondu J&T SELECT

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom.

Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje 365.invest, správ.spol.,a.s., ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T BANKA má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 8. 3. 2022

Názov fondu
Podielový fond J&T SELECT
Min. investičný horizont (IH)
5 rokov
Typ fondu
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu
365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu
365.bank, a.s
Manažér fondu
Matej Varga
Dátum začiatku činnosti
9. 3. 2015
Vlastný kapitál celkovo
25 008 635,94 EUR
Aktuálna hodnota PL
1,1887 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL
0,08 %
Min. vstupná investícia
20 EUR
Poplatok za správu
1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty
minimálne raz za dva týždne
Kategória klienta
Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti
Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch
5
Investičný cieľ
Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty
Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI
4

Výkonnosť podielového fondu J&T SELECT

Výkonnosť fondu k dátumu 31. 10. 2022

1 mesiac
-2,84 %
3 mesiace
-2,53 %
6 mesiacov
-7,23 %
1 rok
-6,46 %
od zahájenia činnosti (p. a.)
1,40 %
za min. IH (p. a.)*
1,99 %

Zdroj: 365 invest

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31. 10. 2022

Metatron Long-Term Equity FD Class I
29,32 %
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - JTIS
27,76 %
TMR V 6,00/2026
10,97 %
JTEF VII 2025
8,24 %
RPF III 2026
7,25 %

Zdroj: 365 invest

Štruktúra majetku k dátumu 31. 10. 2022

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 27. 11. 2022

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31. 3. 2022

Fond za mesiac marec poklesol o -0.60%. Počas mesiaca sme vo fonde nevykonali žiadne transakcie. Fond mal na konci mesiaca výnos do splatnosti na úrovni 2,49%, priemernú citlivosť na pohyb úrokových mier 1,48 a priemerná splatnosť na úrovni 1,62 roka. Akciové investície tvorili vplyvom pohybu aktív a klientských operácií vo fonde až 42%, kým dlhopisy 51,4%. Celkovo 98,77% tvorili investície s eurovým rizikom, kým zvyšok boli investície denominované v CZK. Najväčšiu pozíciu vo fonde mal fond Metatron Long Term Equity Fund, a druhú najväčšiu J&T Bond Eur zmiesany o.p.f.. Dlhopisové investície priniesli fondu kladnú výkonnosť, kým akciové negatívnu. Čo sa týka výhľadu akciových trhov, pomaly sa situácia upokojuje. Trhy boli rozbúrené od začiatku roka v dôsledku obáv investorov z vysokej inflácie a zmeny menovej politiky americkej centrálnej banky Fed. Fed v polovici marca pristúpil k prvému zvýšeniu sadzieb o 25 bázických bodov. Koncom februára sa k nepokoju investorov pridal aj vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý podporil obavy o ešte vyšší rast inflácie a recesiu v Európe. Momentálne sa trhy vracajú k rastu po korekcii, a ich výhľad sa zlepšuje.


Matej Varga
Manažér fondu


Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja.Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

AKO ZÍSKAŤ PODIELOVÝ FOND J&T SELECT

Vyberte si spôsob, ktorým sa chcete dozvedieť, ako získať podielový fond J&T SELECT.

Pošlite mi email

Zavolajte mi