Ako získať Investičný vklad

Namiešajte si investíciu na svoj obraz.

530,47
Termínovaný vklad: 1,60 % p.a.
Investícia: 8,67 % p.a.
Klienti, ktorí sa pred rokom rozhodli pre Investičný vklad od J&T Banky, zhodnotili odvtedy svoje prostriedky o 6,55 % za posledný rok k 5.10.2018.

Namiešajte si investíciu na svoj obraz.

Zvoľte si pomer medzi Termínovaným vkladom a Investičným fondom

30/70
50/50
i
close Vložené peňažné prostriedky rozdelíme v pomere 30/70 alebo 50/50 medzi termínovaný vklad so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a investíciu do podielového fondu J&T Bond EUR alebo J&T Select.

Vyberte si investičný fond J&T banky

J&T BOND EUR
J&T SELECT
i
close Investičný vklad vám ponúka možnosť vybrať si, do ktorého z fondov J&T banky investujete. Môžete si vybrať medzi fondami BOND alebo Select.
10 000 Eur
500 000 Eur

INVESTIČNÝ VKLAD

530,47
Za posledných 12 mesiacov k 5.10.2018
z toho
Termínovaný vklad: 1,60 % p.a.
Investícia: 8,67 % p.a.

Porovnanie

Porovnanie

TERMÍNOVANÝ VKLAD

Ak by ste rovnaké peňažné prostriedky vložili iba na Termínovaný vklad, bol by váš

VÝNOS 556 Eur

Za posledných 12 mesiacov k 5.10.2018

Ako získať Investičný vklad

* Výpočet predpokladá, že by ste pred 12 mesiacmi (t.j. 5.10.2017) jednu časť vloženej sumy uložili na ročný termínovaný vklad s 1,6 % úrokom (Investičný vklad 30/70) alebo 1,4 % (Investičný vklad 50/50) a druhú časť investovali do fondu J&T Bond EUR alebo J&T Select. Výnos investície predstavuje výkonnosť fondu za 12 mesiacov ku dňu 5. 10. 2018. K rovnakému dátumu činil výnos fondu J&T Bond EUR od jeho založenia 4,78 % p.a. a výnos fondu J&T Select od jeho založenia 1,55 % p.a. Uvedený výpočet je informatívny a predstavuje čistý úrokový výnos po odpočítaní zrážkovej dane v zmysle §43 zákona o dani z príjmov. S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

* Porovnanie s termínovaným vkladom – výnos termínovaného vkladu je počítaný ako výnos z termínovaného vkladu na 12 mesiacov, pričom percento výnosu vyplateného v bonoch je 0%. Viac o termínovanom vklade nádjete na termínovaný vklad. Uvedený výpočet je informatívny a predstavuje čistý úrokový výnos po odpočítaní zrážkovej dane v zmysle §43 zákona o dani z príjmov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.


Z čoho sa skladá investičný vklad?

Z ČOHO SA SKLADÁ INVESTIČNÝ VKLAD?

Bezpečnosť vkladu

Naše bankové vklady patria dlhodobo medzi najvýhodnejšie na trhu. Pri Investičnom vklade získate navyše zvýhodnenú sadzbu 1,6 % p.a. (Investičný vklad 30/70) resp. 1,4 % p.a. (Investičný vklad 50/50). Stačí, ak počas jedného roka, na ktorý je viazaný termínovaný vklad, nevyberiete finančné prostriedky z príslušného investičného fondu.

Investičný vklad tak v sebe spája výhody bezpečného vkladu s potenciálne vysokým výnosom investovania do podielových fondov.

Vedenie bežného aj vkladového účtu je u nás úplne bez poplatkov.

Minimálny objem investície do investičného vkladu predstavuje 10 000 €.

Viac o výhodách a možnostiach vkladu sa dozviete tu.

Výhody investície

Peniaze, ktoré si sporíte na obyčajnom sporiacom účte alebo dokonca na bežnom účte strácajú časom svoju hodnotu. Úroky, ktoré vám prinesú takto uložené finančné prostriedky spravidla neprekonajú úroveň inflácie a hodnota vášho vkladu reálne klesá.

Pokiaľ akceptujete fakt, že investícia nemá garantovaný výnos, potom si môžete vybrať fond J&T Bond EUR, ktorý od svojho založenia k 5. 10. 2018 dosiahol výnos 4,78 % p.a. alebo fond J&T Select, ktorý od svojho založenia k 5. 10. 2018 dosiahol výnos 1,55 % p.a. Pri zriadení Investičného vkladu a kúpe jedného z fondov J&T Banky sa nezískavajú žiadne bony do klubu Magnus.

Informácie o rizikách investovania:

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

J&T Bond EUR zmiešaný o.p.f.

Cieľom investičnej politiky fondu je dosahovať rast hodnoty podielu v dlhodobom horizonte prostredníctvom zhodnocovania majetku tempom prevyšujúcim výnosy na bankových vkladoch. Pri výbere dlhových nástrojov fond nie je obmedzovaný kategóriou emitenta, mierou modifikovanej durácie dlhopisového portfólia ani kreditným ratingom emitenta.

Štatút
Kľúčové informácie pre investorov
Viac o možnostiach investovania

J&T Select

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu.

Štatút fondu
Kľúčové informácie pre investorov
Viac o možnostiach investovania