Najlepšia ponuka na trhu je vždy len jedna.

Ale aj ten najvyšší úrok na termínovanom vklade je u nás iba prvý krok. Vykročte s nami na cestu k výhodnému zhodnocovaniu vašich financií s nadštandardným servisom už od začiatku.

JEDINEČNÝ POHĽAD DO SVETA INVESTÍCIÍ JE
NAŠE UMENIE
close

Mám záujem o viac informácií:

EMAILOM ZAVOLAJTE MI CHCEM ZAČAŤ SPORIŤ
close

Chcem viac informáciíinfo_outline

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s podrobnosťami o spracúvaní mojich osobných údajov a s účelom a rozsahom ich spracúvania, že vyššie uvedené osobné údaje sú pravdivé a súhlasím s ich spracúvaním a so spracúvaním ďalších osobných údajov získaných o mojej osobe J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky ako prevádzkovateľom - správcom osobných údajov (najmä meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, email, telefónne číslo ), a to najmä v zmysle a v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon obankách“) a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vznení neskorších predpisov (ďalej len 'Zákon oochrane osobných údajov'). Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie poskytovania bankových a / alebo investičných služieb J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky, a to najmä na účely uvedené v § 93a Zákona o bankách a využitie osobných údajov na účely uvedené v ďalších zákonoch, na marketingové účely, zasielanie ponúk, informácií, reklamných a iných oznámení J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky a ďalšími subjektmi podnikateľského zoskupenia, ktorého je J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky členom. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem J & T BANKE, a.s., pobočka zahraničnej banky na dobu, po ktorú mi bude poskytovať bankové a / alebo investičné služby, a ďalej na dobu 5 rokov, po ukončení poskytovania týchto služieb, minimálne však po dobu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Odoslaťsend
close

Mám záujem, zavolajte micall

close

AKO ZAČAŤ SPORIŤ?

 
1

Uzavrite rámcovú zmluvu online alebo osobne.

 
2

Po uzatvorení rámcovej zmluvy vám automaticky zriadime bežný úèet, na ktorý si prevediete finanèné prostriedky.

3

Z bežného úètu nakúpte akýko¾vek produkt z ponuky J&T Banky, a to prostredníctvom

 

1. Internetbankingu, ktorý vám zriadime pri založení úètu a formou SMS správy vám pošleme heslo

2. Telebankingu, èo znamená, že vám formou SMS správy zašleme heslo, ktoré je potrebné zada pri komunikácii cez telefónnu linku Komfort

3. Osobné stretnutie s bankárom. Nie sú potrebné žiadne heslá, staèí si dohodnú stretnutie s osobným bankárom, ktorý pripraví zmluvu a zariadi všetko potrebné

CHCEM ZAČAŤ SPORIŤBudete presmerovaný na stránku bankyopen_in_new