Nový podielový fond od experta na investície.

J&T PROFIT EUR

Nová investičná príležitosť pre vás.

CHCEM PROFIT
viac o fonde

Pozreli sme sa bližšie na náš fond J&T BOND EUR s výkonnosťou 4,79 % p. a. od vzniku fondu k 22. 2. 2019. Tento fond bol ocenený v TOP Fond Slovakia 2018 ako fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii konzervatívnych a zmiešaných fondov.

Teraz vám prinášame nový podielový fond J&T PROFIT EUR.

Zmiešaný špeciálny otvorený podielový fond s pravidelným ročným vyplácaním výnosu.

Cieľom fondu je niekoľkonásobne prekonávať výkonnosť termínovaných vkladov.

Hlavné zastúpenie vo fonde majú dlhopisy silných domácich skupín, známe svojimi projektami na Slovensku a v stredoeurópskom regióne.

Portfólio fondu, tvorené až z 90 % dlhovými cennými papiermi, dopĺňajú zaujímavé akciové tituly prevažne z USA a Európy.

Investičná politika fondu sa zameriava na výber dlhopisov s vysokým kupónovým výnosom.

Vhodný aj pre investorov s konzervatívnym prístupom k riziku, s predpokladaným investičným horizontom 3 a viac rokov.

CHCEM PROFIT

PARAMETRE FONDU

Základné parametre investičného fondu J&T PROFIT EUR.

Názov fondu
J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Názov fondu skrátený
J&T PROFIT EUR
Mena fondu
EUR
Minimálny investičný horizont
3 roky
Typ fondu
verejný špeciálny otvorený podielový fond zmiešaný
Správca fondu
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu
Poštová banka, a. s.
Minimálna vstupná investícia
1 000 EUR
Minimálna výška ďalšej investície
100 EUR
Poplatok za správu
1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty
týždenne, minimálne raz za dva týždne
Výplata výnosov z majetku fondu
raz ročne, najneskôr do 31. 3. (zo stavu podielov k 31. 1.)
Rizikovosť fondu
stredná
Dátum zahájenia činnosti
18. január 2019
Trieda aktív
dlhopisy/akcie
Riziková trieda podľa internej metodiky J&T
3/9 (fond zmiešaný)
CHCEM PROFIT

charakteristika fondu

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP európskych fondov alebo CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania,

finančných derivátov, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny jednotlivých investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny jednotlivých investícií), a na ďalšie obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.

Fond vypláca podielnikom pravidelne raz ročne výnosy z majetku fondu, ktoré tvoria prijaté úrokové výnosy z dlhových cenných papierov a z vkladových účtov v bankách.

Fond je určený najmä investorom, ktorí požadujú výnos v dlhšom horizonte výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé výkyvy a straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

zavrieť close čítať viac keyboard_arrow_down

Stanislav Pánis

analytik J&T Banky

„Pre silný dopyt našich klientov, J&T Banka spúšťa predaj úplne nového podielového fondu J&T PROFIT EUR.”

pozrieť video

AKO ZÍSKAŤ J&T PROFIT EUR

Získať J&T PROFIT EUR a vstúpiť do sveta investícií je jednoduché.
Stačí vám už 10 000 €.

Vyberte si spôsob, ktorým sa chcete dozvedieť, ako získať J&T PROFIT EUR.

Zaslať mailom

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s podrobnosťami o spracúvaní mojich osobných údajov a s účelom a rozsahom ich spracúvania, že vyššie uvedené osobné údaje sú pravdivé a súhlasím s ich spracúvaním a so spracúvaním ďalších osobných údajov získaných o mojej osobe J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky ako prevádzkovateľom - správcom osobných údajov (najmä meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, email, telefónne číslo ), a to najmä v zmysle a v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon obankách“) a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vznení neskorších predpisov (ďalej len 'Zákon oochrane osobných údajov'). Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie poskytovania bankových a / alebo investičných služieb J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky, a to najmä na účely uvedené v § 93a Zákona o bankách a využitie osobných údajov na účely uvedené v ďalších zákonoch, na marketingové účely, zasielanie ponúk, informácií, reklamných a iných oznámení J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky a ďalšími subjektmi podnikateľského zoskupenia, ktorého je J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky členom. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem J & T BANKE, a.s., pobočka zahraničnej banky na dobu, po ktorú mi bude poskytovať bankové a / alebo investičné služby, a ďalej na dobu 5 rokov, po ukončení poskytovania týchto služieb, minimálne však po dobu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 
Zavolajte mi

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s podrobnosťami o spracúvaní mojich osobných údajov a s účelom a rozsahom ich spracúvania, že vyššie uvedené osobné údaje sú pravdivé a súhlasím s ich spracúvaním a so spracúvaním ďalších osobných údajov získaných o mojej osobe J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky ako prevádzkovateľom - správcom osobných údajov (najmä meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, email, telefónne číslo ), a to najmä v zmysle a v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon obankách“) a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vznení neskorších predpisov (ďalej len 'Zákon oochrane osobných údajov'). Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie poskytovania bankových a / alebo investičných služieb J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky, a to najmä na účely uvedené v § 93a Zákona o bankách a využitie osobných údajov na účely uvedené v ďalších zákonoch, na marketingové účely, zasielanie ponúk, informácií, reklamných a iných oznámení J & T BANKOU, a.s., pobočka zahraničnej banky a ďalšími subjektmi podnikateľského zoskupenia, ktorého je J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky členom. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem J & T BANKE, a.s., pobočka zahraničnej banky na dobu, po ktorú mi bude poskytovať bankové a / alebo investičné služby, a ďalej na dobu 5 rokov, po ukončení poskytovania týchto služieb, minimálne však po dobu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Napíšte mi v Messengeri